Naše osvedčenia

Čestné uznanie MH SR a MPSVaR SR

čestné uznanie

Osvedčenie - stavebný dozor pre pozemné stavby

osvedčenie - stavebný dozor

Osvedčenie - stavbyvedúci pre pozemné stavby

stavbyvedúci

Osvedčenia zo vzdelávacieho programu

osvedčenie o vzdelávaní

Osvedčenie "Zodpovedný a stabilný žinostník"

čestné uznanie

Osvedčenia - Fatra

osvedčenie o vzdelávaní

Osvedčenia - Atro

osvedčenie o vzdelávaní

Certifikát - systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

osvedčenie o vzdelávaní